Psichologas

 

 

Jelena Sovetova psichologė

Mokyklos psichologo pagrindinis uždavinys – rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
– Mokyklos psichologo veikla yra kompleksinė, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su švietimo, vaikų globos įstaigomis ir šeimomis ir apima šias kryptis: 
– Konsultavimo: tai pagrindinė mokyklos psichologo veiklos kryptis. Konsultuojama siekiant aptarti ir nustatyti vaiko, tėvų (ar teisėtų vaiko atstovų), pedagogų problemas, planuoti veiklą joms spręsti ir numatyti tiesioginio poveikio būdus. Mokyklos psichologas dažniausiai pateikia rekomendacijas ir moko ugdymo proceso dalyvius tiesioginio poveikio būdų, bendradarbiauja su tėvais (ar teisėtais vaiko atstovais), pedagogais, švietimo, vaikų globos įstaigų vadovais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis.
– Psichologinio įvertinimo: tai konsultavimo tikslais reikalingų duomenų apie vaiko psichologinės problemos būklę gavimas, remiantis psichologiniais metodais. Psichologinio įvertinimo atlikimą reglamentuoja Lietuvos psichologų sąjungos standartizuotų psichologinio įvertinimo metodikų reglamentas.
– Tyrimo: tai mokslinis, sistemingas psichologinių faktų kaupimas, jų atskleidimas ir analizė; rekomendacijų rengimas, remiantis tyrimo medžiaga, jų teikimas ir diegimas praktinėje veikloje.
– Psichologinio švietimo: tėvų, pedagogų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
– Mokyklos psichologas, vadovaudamasis paraiškomis, planuoja konsultacijų laiką. Jis turi būti suderintas su švietimo įstaigos taryba, patvirtintas įstaigos vadovo ir iškabintas informacinėje lentoje arba ant kabineto durų.
– Atsižvelgęs į istaigos bendruomenės poreikius, mokyklos psichologas numato darbo kryptis mokslo metams. Atskirus darbus jis gali atlikti padedamas pedagoginių psichologinių tarnybų.
– Kvalifikacijos tobulinimo laiką psichologas derina sų įstaigos vadovu. Mokyklos psichologų kvalifikacijos tobulinimo laikas prilyginamas pedagogų kvalifikacijos