Atmintinė tėvams

Gerb. Tėveliai,

   Džiaugiamės, kad ir vėl susitinkame darželyje-mokykloje ,,Vaivorykštė“. Tikimės išmintingo bei atsakingo bendravimo bei bendradarbiavimo, susikalbėjimo. Manome, kad ypatingai svarbu visiems žinoti bendrus susitarimus ir jų vieningai laikytis. Norime priminti svarbiausius Vaiko ugdymo  sutarties, ugdymo programų ir vidaus tvarkos dalykus.

   Mokslo metų pradžioje pasirašomos ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo programų  vykdymo  SUTARTYS su kiekvienu darželį ar priešmokyklinę grupę pradedančio lankyti vaiko tėvais (globėjais). Atvykus naujam vaikui į darželį būtina pristatyti vaiko asmens kodą, adresą bei sveikatos raidos istoriją.

 

Darželio grupių darbo laikas:

Vaikai sutinkami nuo 6.30 val.

Pusryčiai nuo 8.35 – 9.00 val.

Pietūs 12.00-12.30 val. (priklausomai nuo vaiko amžiaus).

Vakarienė – 16.30 val.

Papildomo ugdymo būreliai – pagal atskirą tvarkaraštį.

Darželio darbo laikas  – 6.30- 18.30

   Priešmokyklinėje grupėje ugdomoji veikla vyksta 160 dienų per mokslo metus. Ugdymą vykdo priešmokyklinio ugdymo pedagogas bei auklėtoja, (priešmokyklinio ugdymo programa) (iki pietų) ir ikimokyklinio ugdymo auklėtoja popietiniu metu (individualus, diferencijuotas  ugdymas).

 

   Ugdomosios veiklos pradžia ikimokyklinėse ir  priešmokyklinėse grupėse 9.00 val.

   Prašome vaikus laiku atvesti į grupę.

   Labai prašome neplanuoti išvykų ugdomosios veiklos laikotarpiu!


2011-2012 m.m. vykdomos programos:

   Ypatingai gabių priešmokyklinio amžiaus 5-7 metų vaikų bandrojo lavinimo programa(programa skirta darbui su ypatingai gabiais vaikais nuo penkerių iki septynerių metų amžiaus. Joje išsaugoti tokie patys teoriniai reikalavimai ir bendra kryptis, ugdant pratimus ir kūrybinius vaiko gabumus “Vaikystės”, “Vystymosi”, “Istoki” programose. Panaudojant panašias užduotis ir kryptis, taikomos ypatingos sudėtingesnės darbo veiklos rūšys, kurios apsprendžia aukštas vaiko protinio išsivystymo lygis.

    5-6 metų amžiaus vaiko asmenybės vystymas mokomųjų kompiuterinių programų dėka(programa skirta 5-6 metų vaikų   pažintinių, komunikacinių, socialinių kompetencijų ugdymui). Programos tikslas: atverti vaikui pasaulio ir savęs pažinimo galimybes, naudojant mokomąsias kompiuterines programas (žaidimus).

   Ikimokyklinio ir priešmokyklinio dvikalbystės (anglų-rusų) projektas (5-6, 6-7 metų vaikų ugdymas).  

Šias programas įgyvendina grupės auklėtojos ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, anglų kalbos mokytojos.

  

Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ugdymas:

   Įstaigoje veikia specialiojo ugdymo komisija, kuri nagrinėja vaikų, kurie turi ugdymosi ir elgesio problemų ir informuoja tėvus apie galimybes kreiptis į specializuotas įstaigas dėl pagalbos vaikui suteikimo.

   Darželio pedagogės  tik gavusios Vilniaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos įvertinimą bei  rekomendacijas, rengia individualias, vaiko ugdymosi poreikius atitinkančias  ugdymo programas.

   Logopedo  paslauga teikiama kalbos ir komunikacijos sutrikimų turintiems vaikams, kurie yra įtraukti į Pedagoginės psichologinės tarnybos patvirtintą sąrašą arba įstaigos specialiojo ugdymo komisijos rugsėjo mėnesį patvirtintą papildomą sąrašą ir tik gavus raštišką tėvų (globėjų) sutikimą.

 

Pagrindinės vidaus tvarkos taisyklės:

  • Vaikai turi būti atvedami į grupę ir paimami iš darželio tik informavus dirbantį grupės personalą.
  • Draudžiama neštis riedučius, riedlentes, kitus žaislus ar priemones, kurios gali pakenkti vaikų ir mokytojų saugumui ir sveikatai.
  • Vėluojantys  nepertraukinėja auklėtojų organizuojamų veiklų proceso ir laikosi tylos.

 

Mokesčiai už maitinimą ir kitas paslaugas:

  • Iki kiekvieno mėnesio 20 d. visi privalo sumokėti už maitinimą pagal pateiktą sąskaitą. Apmokėjus mokėjimo kvitą arba banko pavedimo kopiją pristatyti grupės auklėtojai.
  • Mokesčiai už mokamus būrelius sumokami iki kiekvieno mėnesio 10-os  dienos.
  • Apie įstaigos tarybos nutarimus tėvai informuojami el. paštu ir skelbimų lentoje.

 

Apranga:

   Vaikai turi vilkėti tvarkingus ir patogius drabužius bei grupėje avėti patogią avalynę. Kūno kultūros ir choreografijos užsiėmimams vaikai turi turėti tinkamą aprangą, batelius šviesiais guminiais padais, šokio batelius. Aprangą vaikai privalo turėti savo spintelėse.

 

Vaikų ir tėvų konsultavimo mokymo ir ugdymo klausimais tvarka bei informavimo tvarka:

   Tėvai norėdami konsultuotis su papildomo ugdymo būrelio mokytoju, pirmiausiai kreipiasi ne į grupės auklėtoją ar administraciją, bet į konkretaus dalyko mokytoją ar būrelio vadovą. Apie svarbius  įstaigos įvykius, tarybos nutarimus, susirinkimus ir pan. tėvai informuojami elektroniniu paštu, interneto svetainėje bei informacija talpinama skelbimų lentose.

 

Konfliktinių situacijų sprendimas:

   Konfliktinius klausimus tėvai ir mokytojai turėtų spręsti korektiškai. Vadovaujantis  2009 m.  vasario 25 d.  įstaigos tarybos posėdžio nutarimu, kilusius mokytojų ir tėvų nesutarimus rekomenduojama  išdiskutuoti iš anksto sutartu laiku ir ne vaikų akivaizdoje. Jei abi pusės neranda korektiško sutarimo – klausimas nagrinėjamas įstaigos tarybos posėdyje.

 

Savivalda:

   Grupių tėvų susirinkimai renkami ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Visuotinis tėvų susirinkimas vyksta rugsėjo pirmą savaitę. Įstaigos tarybos susirinkimai – pagal tarybos pirmininko ir mokyklos direktoriaus sudarytą grafiką.